t f y r
^

Over ons

Kaleb is een interkerkelijke organisatie die in 1961 is opgericht. Kaleb is blij met je interesse en informeert je graag verder over de stichting, het ontstaan, de naam, de activiteiten en meer.

Geschiedenis
Ruim 50 jaar geleden kreeg de pas 18-jarige Ron Gerritsen een droom om kinderen tot de Here Jezus te brengen, opdat ze behouden zouden worden. Met een flanellen bord met plakplaatjes is Ron Gerritsen toen de straat op gegaan om de kinderen in achterstandsbuurten te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Na een poosje ontstond er een kinderclub en dit was de basis voor de oprichting van stichting Kaleb in 1961.
Voor de jongelui van de kinderclub organiseerde Kaleb een zomerkamp en langzaam maar zeker breidde het werk zich uit. Inmiddels is Kaleb een landelijke organisatie met ruim 100 vrijwilligers en diverse activiteiten zoals reizen, kampen en weekenden.

Naam
De oorsprong en de betekenis van de naam Kaleb komt uit de Bijbel. Kaleb komt verschillende keren voor in het Oude Testament. Om een beter begrip te krijgen van de (historische) achtergrond van de naam Kaleb en de betekenis kun je lezen in enkele gedeeltes uit het Oude Testament (Numeri 13 en 14). Meer over Kaleb is te vinden in het boek Jozua. Kaleb staat in dit boek centraal als een man die vasthield aan het Woord van God en geloofde dat ze het beloofde land in bezit konden nemen. De druiventrossen namen zij mee na hun verkenning van het land als teken van de vruchtbaarheid en rijkdom van het land. Kaleb bleef als enige leven en woonde in het beloofde land nadat alle anderen gestorven waren van zijn generatie.

Doel
Het doel van stichting Kaleb is om kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-26 jaar te vertellen van de Here Jezus Christus, ze tot Hem leiden ze op te bouwen in het geloof en ze te leren verantwoordelijkheid te nemen door zich in te zetten in het Koninkrijk van God.
Om dit doel (of beter gezegd: de vier onderdelen van het doel) te verwezenlijken zal elk jaar onder verantwoordelijkheid van het Kalebbestuur een aantal activiteiten georganiseerd worden. Bij het uitvoeren van de activiteiten streeft het Kalebbestuur naar een grote betrokkenheid en een breed draagvlak. De betrokkenheid van Kaleb-vrijwilligers uit zich in het nemen van initiatieven om activiteiten (mee) te organiseren, die passen binnen de Kalebvisie. Een breed draagvlak is nodig om de activiteiten met succes en met vrucht te kunnen uitvoeren. Het Kalebbestuur zal zich daarom ook inzetten om christenen warm te krijgen voor de Kalebvisie. Gebed, (financiële) hulp van de achterban wordt zeer belangrijk geacht.

Visie
Allereerst dienen de activiteiten gericht te zijn op het leren uit de Bijbel, het Woord van God. Binnen Kaleb wordt er veel gezongen tot eer van God. Hiervoor is een speciale Kalebbundel samengesteld. Naast het geloof zijn contact, genieten en plezier maken belangrijke onderdelen van de activiteiten. Er wordt altijd gestreefd om deelnemers actief bij de organisatie te betrekken. Hierdoor ontstaat er een ‘wij-gevoel’ en wordt er geleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Gezelligheid en het contact tussen de deelnemers en leiding blijken belangrijke onderdelen van activiteiten te zijn. Er wordt gestreefd jongeren een veilige omgeving te bieden, waarbinnen ze zichzelf mogen zijn en plezier en contact met anderen kunnen hebben.

Vrijwilligers
Kaleb functioneert op basis van vrijwilligers. Het bestuur, de verschillende commissies, leiding gedurende activiteiten, vormgevers, redactie enz. bestaan alle uit vrijwilligers. Per jaar zetten ongeveer 200 personen zich vrijwillig in voor Stichting Kaleb. Veel vrijwilligers zijn zelf in het verleden deelnemer geweest van een van de activiteiten van Kaleb. Waar van toepassing betalen vrijwilligers een eigen bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit.

Waarden
De waarde die vooral bij jongeren geprikkeld wordt is: ‘God lief hebben bovenal en je naaste als jezelf. Als ze elkaar liefhebben zoals God/Jezus hen liefheeft dan zullen er dingen in hun leven gaan veranderen en andere mensen zullen zien dat ze anders zijn‘.
De manier die Kaleb gebruikt om het evangelie te verkondigen is vooral er een van voorleven. Tijdens door Kaleb gehouden activiteiten is het evangelie een dagelijks terugkerend onderwerp. Tijdens een activiteit wordt er rondom een thema verschillende zaken bekeken en samen besproken. Kaleb probeert dit in gewone woorden te doen en op een manier die het dichtst staat bij de dagelijkse leefwereld van de jongeren. Deelnemers worden gestimuleerd om hun eigen inbreng te hebben.

Cultuur
De cultuur binnen Kaleb is informeel. Er is een open houding naar derden toe. De stichting kent een grote trouwe kern die vriendschappelijk met elkaar omgaat. Binnen Kaleb heerst een ‘wij-gevoel’ en velen hebben buiten de activiteiten om met een aantal personen regelmatig contact. Mannen en vrouwen worden gelijkwaardig behandelt. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gaven en talenten van een persoon. Als er een taak vrij komt wordt er vanuit de mensen die bekend zijn bij de stichting iemand gezocht die goed bij deze taak past.

Bestuur
  • Timo Gerritsen, Voorzitter
  • Jolanda Post, Secretaris
  • William Kastelijn, Penningmeester
  • Jaap Rijneveld, Algemeen bestuurslid
  • Thea van Urkdam, Algemeen bestuurslid
  • Jannine Opmeer, Algemeen bestuurslid

Bestuursleden van Kaleb ontvangen geen (geldelijke) vergoeding voor hun werkzaamheden voor Kaleb. Zij accepteren ook geen andere vorm van vergoeding voor hun werk als bestuurder van Kaleb in welke vorm dan ook. Daadwerkelijk gemaakte en aantoonbare kosten die gemaakt zijn voor Kaleb kunnen door bestuursleden, net als door andere vrijwilligers van Kaleb, vergoed worden middels een declaratie bij de Penningmeester.

Algemene voorwaarden Stichting Kaleb