t f y r
^

Over ons

Kaleb is een interkerkelijke organisatie die in 1961 is opgericht. Kaleb is blij met je interesse en informeert je graag verder over de stichting, het ontstaan, de naam, de activiteiten en meer.

Geschiedenis
Ruim 50 jaar geleden kreeg de pas 18-jarige Ron Gerritsen een droom om kinderen tot de Here Jezus te brengen, opdat ze behouden zouden worden. Met een flanellen bord met plakplaatjes is Ron Gerritsen toen de straat op gegaan om de kinderen in achterstandsbuurten te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Na een poosje ontstond er een kinderclub en dit was de basis voor de oprichting van stichting Kaleb in 1961.

Voor de jongelui van de kinderclub organiseerde Kaleb een zomerkamp en langzaam maar zeker breidde het werk zich uit. Inmiddels is Kaleb een landelijke organisatie met ruim 100 vrijwilligers en diverse activiteiten zoals reizen, kampen, weekenden en kinderclubs. Het doel van deze interkerkelijke non profit stichting is: “Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren van 8 t/m 26 jaar.”

Interkerkelijk
Stichting Kaleb is niet aangesloten bij een kerk en valt niet onder het gezag van een kerk of andere organisatie. Kaleb wil het evangelie uitdragen van Jezus Christus. Kaleb wil niet de verschillen in kerkelijk Nederland benadrukken. Het evangelie uit de bijbel is de basis van de activiteiten van Stichting Kaleb en vind een brede grond in christelijk Nederland. Het bestuur, leiding en deelnemers van Stichting Kaleb kennen verschillende kerkelijke achtergronden en vinden elkaar in de basis van het evangelie, Jezus Christus.

Doel van Stichting Kaleb
’Kaleb wil kinderen/jongeren van 8 t/m 26 jaar door middel van allerlei activiteiten vertellen over Jezus, opdat ze tot persoonlijk geloof mogen komen, zich gesterkt en bemoedigd voelen en zelf weer anderen gaan vertellen over Jezus.’
Dit doel wordt beschreven in de volgende vier punten:
– vertellen over Jezus Christus;
– ze tot Hem leiden;
– ze opbouwen in het geloof;
– ze leren verantwoordelijkheid te nemen door zich in te zetten in het Koninkrijk van God.

Naam
De oorsprong en de betekenis van de naam Kaleb komt uit de Bijbel. Kaleb komt verschillende keren voor in het oude testament. Om een beter begrip te krijgen van de (historische) achtergrond van de naam Kaleb en de betekenis ervan staan de belangrijkste gedeeltes uit het Oude Testament hieronder weergegeven. De teksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, 2004.

Numeri 13
1 De Heer zei tegen Mozes: 2 ‘Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd.’ 3 Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden.
20Het was juist de tijd van de eerste druiven. 25 Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug 26 naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aäron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. 27 ‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er. 28 Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. 29 In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaänieten.’
30 Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 31 Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: ‘We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons.’

Numeri 14
21 Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, 22 niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, 23 zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien.
24 Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten.

Overige gedeeltes zijn te vinden in het oud testamentische boek Jozua. Kaleb staat in dit boek centraal als een man die zich vast hield aan het Woord van God en geloofde dat ze het beloofde land in bezit konden nemen. De druiventrossen namen zij mee na hun verkenning van het land als teken van de vruchtbaarheid en rijkdom van het land. Kaleb bleef als enige leven en woonde in het beloofde land nadat alle anderen gestorven waren van zijn generatie.